1. Overeenkomst
Deze gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") is een contract tussen u en Antalya Comm.V. (hierna "Dienstverlener") en is van toepassing op uw gebruik van het www.pizzaantalyadeinze.be handelsnetwerk (hierna "De Website") en het commerciële verwerkingssysteem (gezamenlijk de "Service").  Door de Service te activeren, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst en dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om deze Overeenkomst aan te gaan en aan de voorwaarden ervan gebonden bent.


2. Service.
De Dienstverlener heeft het recht om op elk moment elk aspect of kenmerk van de site te wijzigen of te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud en uren van beschikbaarheid. De Dienstverlener dient als hosting- en handelsverwerker voor de producten en diensten van onze leden.  Wij hebben geen controle over de kwaliteit van de producten of diensten die worden aangeboden door de merchant members.  We kunnen niet garanderen dat de merchant members een bestelling met nauwkeurigheid, tijdigheid of kwaliteit zullen verwerken.

Problemen met bestellingen en andere problemen met de klantenservice moeten worden verzonden naar de e-mail info@pizzaantalyadeinze.be.  Vragen over producten of diensten op het netwerk van www.pizzaantalyadeinze.be moeten worden gericht aan de juiste handelaar.


3. Terugbetalingsbeleid.
Voor onjuiste bestellingen of kosten biedt www.pizzaantalyadeinze.be klanten ondersteuning bij het oplossen van eventuele fouten en terugbetalingen. Klanten met verzoeken om terugbetaling moeten een e-mail sturen naar   www.pizzaantalyadeinze.be, zij zal binnen één tot twee werkdagen reageren op uw verzoek om terugbetaling. 


4. Prijzen
De informatie met betrekking tot prijs, productspecificaties en beschikbaarheid op deze site is verstrekt door aangesloten detailhandelaar. De Dienstverlener probeert er zeker van te zijn dat de prijzen die op de site staan vermeld en de prijzen die in de winkels worden geplaatst op de datum dat ze op de site worden bekeken hetzelfde zijn, en dat artikelen die niet op voorraad zijn duidelijk zijn gemarkeerd of verwijderd uit de voorraad, prijzen en productbeschikbaarheid kunnen veranderen.  In het geval dat de prijs in de winkel en de prijs op de site verschillend zijn, prevaleert de prijs van de De Website site.  In het geval dat er sprake is van een duidelijk onjuist vermelde prijs als gevolg van een fout in de gegevensinvoer, behoudt De Dienstverlener zich het recht voor om de prijsfout te annuleren of te corrigeren.

De Dienstverlener doet geen uitspraken over de tijdigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie op deze site of op de sites waarnaar De Website links aanbiedt. Als u zich ervan bewust wordt dat onze site onnauwkeurige informatie bevat, stuur ons dan een e-mail met deze informatie naar info@pizzaantalyadeinze.be.


5. Telefoonkosten
U bent aansprakelijk voor alle telefoonkosten en alle kosten die uw telefoonprovider in rekening brengt of soortgelijke of aanverwante kosten als gevolg van het gebruik van De Website via uw mobiele apparaat.  Dit kan de kosten omvatten van nationale of internationale gesprekken en het verzenden of ontvangen van SMS-berichten, datapakketten of toegang tot het web via uw mobiele apparaat.  


6. Betalingen
Bestellingen via de De Website kunnen worden betaald met een geldige creditcard, debetkaart, Paypal-rekening of andere toegestane betaalmethoden.  U heeft toegang tot uw bestellingshistorie om uw rekeningsaldo met De Website te bekijken.


7. Geschillen over facturering
Vanuit de 'Mijn Account' sectie op De Website kunt u uw transactie informatie en details bekijken. Contacteer ons via het e-mailadres info@pizzaantalyadeinze.be voor een eventuele transactiegeschil.  


8 Beëindiging/Opzegging van de dienst
De Dienstverlener kan uw service te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen of opschorten. Beëindiging van de Dienst of niet-betaling laat u volledig aansprakelijk jegens De Dienstverlener voor alle kosten die vóór de beëindiging zijn ontstaan en voor de kosten die De Dienstverlener heeft opgelopen als gevolg van uw niet-betaling, zoals (maar niet beperkt tot) incassokosten en advocatenkosten.  
De Dienstverlener kan uw Service beëindigen of opschorten als 

a) u deze Overeenkomst of de documenten die erin zijn opgenomen door middel van verwijzing schendt; 

b) wij niet in staat zijn om de door u verstrekte informatie te verifiëren;

c) wij van mening zijn dat uw account of activiteiten een aanzienlijk krediet- of frauderisico vormen voor gebruik.


9. Aanvaardbaar gebruik
U gaat ermee akkoord de Dienst alleen te gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U dient zich te houden aan alle toepasselijke Europese en internationale wetten, statuten, verordeningen, reglementen, contracten en toepasselijke licenties met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten. Uw informatie en activiteiten via onze Service zullen geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, paaseieren of andere computerprogrammeringsroutines bevatten die een systeem, gegevens of andere persoonlijke informatie kunnen beschadigen, nadelig beïnvloeden, stiekem onderscheppen of onteigenen. Als u de Service gebruikt, of probeert te gebruiken op een andere manier dan waarvoor deze is bedoeld, om de veiligheid of functionaliteit van de Service te manipuleren, te hacken, te wijzigen of te corrumperen, wordt uw account beëindigd en bent u onderworpen aan schadevergoedingen en andere straffen, inclusief strafrechtelijke vervolging, indien beschikbaar.


10. Handelsmerken
De Website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie, waaronder, zonder beperking, tekst, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek en geluid. De inhoud van de site is auteursrechtelijk beschermd onder de Europese auteurswetten. U mag de inhoud van deze site niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, overdragen, verzenden, weergeven, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan onder het auteursrecht, is kopiëren, herdistributie, heruitzending, hertransmissie, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Dienstverlener. In het geval van toegestane kopieën, herdistributie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zullen er geen wijzigingen in of verwijdering van de toekenning van de auteur, handelsmerklegende of auteursrechtvermelding worden aangebracht. U erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De voorgaande bepalingen zijn ten behoeve van De Dienstverlener, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar externe inhoudleveranciers en licentiegevers en elk van hen heeft het recht om dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens zichzelf te doen gelden en af te dwingen.


11. Identiteitsverificatie en kredietcontrole
Met het oog op de verificatie van de juistheid van uw gebruikers- en betalingsgegevens, geeft u De Dienstverlener, rechtstreeks of via derden, toestemming om alle nodige informatie in te winnen om uw registratie- en betalingsgegevens te valideren.  Dit kan bestaan uit het bestellen van een kredietrapport of het uitvoeren van andere kredietcontroles of het verifiëren van de informatie die u verstrekt aan de hand van databases van derden.


12. Veilig gebruik/ongeautoriseerd gebruik
De Dienstverlening biedt u een login- en wachtwoordverificatieproces voor het gebruik van onze website en mobiele applicaties. Om het risico van onbevoegd gebruik van uw account te minimaliseren, gelieve uw accountwachtwoord of wachtwoord met niemand te delen. Als u denkt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw account, bel of mail info@pizzaantalyadeinze.be onmiddellijk zodat we de onbevoegde transacties kunnen onderzoeken en verder onbevoegd gebruik van uw account kunnen opschorten.  


13. Geen garantie
Wij als De Dienstverlener, onze dochterondernemingen, medewerkers en onze handelaars leveren onze diensten "in de staat hoe het is" en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. De Dienstverlener, onze dochterondernemingen, werknemers en onze handelaars wijzen alle impliciete garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Bovendien zijn er geen garanties met betrekking tot de resultaten van het gebruik van deze site. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze site op uw eigen risico is. De Dienstverlener, onze dochterondernemingen, medewerkers en onze handelaars garanderen niet dat de site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, noch geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze site, of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, service of goederen die via de site worden geleverd.


14. Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal De Dienstverlener aansprakelijk zijn op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief voor haar eigen nalatigheid), of onder enige andere wettelijke theorie (inclusief strikte aansprakelijkheid) voor enige schade, inclusief, zonder beperking, gederfde winst of inkomsten, verlies van gebruik of soortgelijk economisch verlies, voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen om deze site, onze service of deze overeenkomst te gebruiken. U erkent hierbij dat de bepalingen van deze sectie van toepassing zijn op alle gebruik en inhoud van deze site. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.  Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden in welke omstandigheid dan ook, is beperkt tot het werkelijke bedrag van de directe schade.


15. Wijzigingen in deze overeenkomst
De Dienstverlener kan de voorwaarden van deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen door de informatie op onze site te plaatsen in het gedeelte over de tools voor klanten.  Alle gewijzigde voorwaarden worden van kracht 30 dagen nadat ze voor het eerst op onze site zijn geplaatst. Elk gebruik van de site door u 30 dagen nadat een dergelijke kennisgeving op onze site is geplaatst, wordt beschouwd als aanvaarding van dergelijke gewijzigde voorwaarden.


16. Privacy
Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming. De enige keer dat wij uw persoonlijke gegevens delen met derden is voor de doeleinden van identiteit, betaling en kredietverificatie die nodig zijn voor het juiste gebruik van De Website. 

Lees meer over onze privacybeleid.


17. Nieuwsbrief
Wij gebruiken een volledig compatibele e-mailnieuwsbrief om onze klanten regelmatig te informeren over promoties en informatie die wij voor onze klanten van belang zullen zijn. Alle e-maildistributies hebben een opt-out link waarvan een klant kan vragen om te worden uitgesloten.


18. Juridische geschillen
In het geval van een geschil tussen u en De Dienstverlener, is ons doel om een neutrale en kosteneffectieve manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Dienovereenkomstig komen u en De Dienstverlener overeen dat elke controverse of claim bij wet of billijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst of de diensten van De Website ("Claims") zal worden opgelost in overeenstemming met een van de onderstaande subsecties, of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen. Neem contact op met De Dienstverlener direct voordat u gebruikmaakt van deze wettelijke kanalen. Wij geven er de voorkeur aan redelijke verzoeken om een geschil op te lossen met behulp van methoden zoals bemiddeling bij geschillen.


19. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat, zonder rekening te houden met de regels van het conflicterende recht. Geen enkele verklaring van afstand door een van beide partijen van enige inbreuk of verzuim krachtens deze overeenkomst zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende inbreuk of verzuim. De titels van de paragrafen die hierin worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zullen geen juridische betekenis krijgen.


Mocht u vragen hebben over deze overeenkomst, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met De Dienstverlener, stuur dan een e-mail naar info@pizzaantalyadeinze.be.